Friday, 20/05/2022 - 20:11|
Chào mừng các bạn đến với Cổng TTĐT Trường mầm non Hoa Sen
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DANH MỤC HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÁP CHẾ

Stt

Trích yếu văn bản

Ghi chú

I- TRUNG ƯƠNG

1

Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

 

2

Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

 

3

Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

 

II- QUỐC HỘI

1

Luật Phổ biến giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012

 

III- CHÍNH PHỦ

1

Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường (Đề án 1928)

 

2

Quyết định 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX)

 

3

Công văn số 5592/VPCP-TCCV ngày 17/7/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của phòng pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

4

Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

 

5

Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

 

6

Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021

 

7

Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”

 

8

Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80- KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

 

IV- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Quyết định số 1456/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân

 

2

Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021

 

3

Quyết định số 159/KH-BGDĐT ngày 01/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục

 

4

Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo

 

5

Quyết định số 566/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

6

Quyết định số 566/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2021 của Bộ GD&ĐT về phê duyệt Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

V- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

Kế hoạch số 2457/KH-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 

2

Kế hoạch số 472/UBND-NC ngày 03/02/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

 

3

 Báo cáo số 15/BC-STP ngày 22/01/2021 về kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

 

4

Kế hoạch số 1214/UBND-NC ngày 27/03/2021 của UBND tỉnh về việc Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 

5

Công văn số 1569/UBND-KGVX ngày 15/4/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc giao cho Sở GD&ĐT rà soát quy định pháp luật về GD&ĐT

 

6

Kế hoạch số 265/UBND-NC ngày 11/06/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 05/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

 

7

Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

 

8

Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Giang

 

9

Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Giáo dục và Đào tạo

 

10

Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022

 

11

Công văn số 4575/UBND-KGVX ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao cho Sở GD&ĐT rà soát, kiểm tra VBQPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT

 

12

Công văn số 4637/UBND-KGVX ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch bảo đảm an toàn phòng, chống dịch của ngành Giáo dục.

 

13

Kế hoạch số 4678/KH-UBND ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam năm 2021

 

VI- SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Quyết định số 764/QĐ-SGDĐT ngày 30/9/2020 của Sở GD&ĐT về việc phê duyệt Kế hoạch pháp chế năm học 2020-2021

 

2

Công văn số 1147/SGDĐT-TTr ngày 30/9/2020 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ pháp chế năm học 2020-2021

 

3

Công văn số 1010/SGDĐT-TTr ngày 07/9/2020 của Sở GD&ĐT về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, bổ sung và khai thác Tủ sách pháp luật

 

4

Kế hoạch số 75 /KH-SGDĐT, ngày 31/12/2020 của Sở GD&ĐT về chỉ đạo và thực hiện công tác phổ biến, giáo dục và theo dõi thi hành pháp luật của ngành giáo dục và đào tạo Bắc Giang năm 2021

 

5

Công văn số 194/SGDĐT-TTr ngày 26/2/2021 về việc Tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020  

 

6

Công văn số 344/SGDĐT-TTr ngày 29/3/2021 về việc rà soát, đề xuất xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật

 

7

 Quyết định số 242/QĐ-SGDĐT ngày 09/4/2021 về việc Ban hành Quy định phối hợp giữa Thanh tra Sở với các phòng thuộc Sở về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

 

8

Quyết định số 252/QĐ-SGDĐT ngày 13/4/2021 về việc ban hành Nội quy tiếp công dân năm 2021

 

9

Công văn số 454/SGDĐT-TTr ngày 16/4/2021 về việc đề xuất nội dung dự kiến rà soát, nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, dài hạn của đại dịch Covid-19

 

10

Báo cáo số 108/BC-SGDĐT ngày 28/4/2021 về kết quả rà soát văn bản QPPL về giáo dục và đào tạo  

 

11

Báo cáo số 109/BC-SGDĐT ngày 28/4/2021 về Kết quả rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội  

 

12

Báo cáo số110/BC-SGDĐT ngày 29/4/2021 phục vụ Đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính năm 2021 của Bộ Tư pháp  

 

13

Báo cáo số 194/BC-SGDĐT ngày 29/6/2021 của Sở GD&ĐT về tổng kết Đề án 1928, giai đoạn 2017-2021  

 

14

Quyết định số 636/QĐ-SGDĐT ngày 09/9/2021 của Sở GD&ĐT về việc phê duyệt Kế hoạch pháp chế năm học 2021-2022

 

15

Công văn số 1137/SGDĐT-TTr ngày 09/9/2021 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ pháp chế năm học 2021-2022

 

16

Báo cáo số 291/BC-SGDĐT ngày 26/9/2021 về  kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo

 

17

Công văn số 1274/SGDĐT-TTr ngày 04/10/2021 của Sở GD&ĐT về việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV năm 2021  

 

18

Công văn số 1305/SGDĐT-TTr ngày 08/10/2021 của Sở GD&ĐT về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến pháp luật, năm học 2021-2022

 

19

Kế hoạch số 70/KH-SGDĐT ngày 15/9/2021 của Sở GD&ĐT về tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (09/11) năm 2021

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 436
Hôm qua : 107
Tháng 05 : 3.893
Năm 2022 : 37.278